Privacyverklaring
Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens en deze uitleg over de bescherming van gegevens.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidslacunes onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL-Versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in uw browserregel. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

Gegevensverzameling op mijn website

Cookies

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulieren

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering, herroeping van uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door bezoekers van de website wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Dit is ook ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f), van de DSGVO.

Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield Agreement tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en is zelf gecertificeerd. Google verbindt zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Meer informatie vindt u in de volgende gekoppelde rubriek: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd (anonymizeIp). Dit zal er echter toe leiden dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres door Google op servers in de Verenigde Staten verzonden naar en ingekort door Google. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.
om voor te zorgen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt de overdracht aan Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browser plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst informatie van deze site verzamelt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):
Google Analytics uitschakelen

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin